Обмен учебными материалами


Тема 5. Представництво в цивільному процесі.Нормативно-правові акти:

1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.

2. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

3. Про батьківську відповідальність: Рекомендація N R (84) 4 Комітету міністрів державам-членам, 28 лют. 1984 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

4. Про права розумово відсталих осіб: Декларація ООН, 20 груд. 1971 р. [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

5. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, 26 трав. 1999 р. // Офіц. Вісн. України. – 1999. – № 26.

6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135.

7. Цивільний кодекс України: Закон України, 16 січ. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – с. 356.

8. Сімейний кодекс України: Закон України, 10 січ. 2002 р.// Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – с. 135.

9. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР, 10 груд. 1971 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1971. – додаток до № 50. – с. 375.

Судова практика:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного суду України від 12 черв.2009 року [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду // Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12 черв. 2009 [електронний ресурс] // www.zakon.rada.gov.ua

Література:

1. Адвокатура в Україні: В 2-х т. / За заг. ред. Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

2. Атомась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. 1997, № 6.

3. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. – Самара: Издательский дом «Федор», 1999.

4. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2000.

5. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі: Науково-практичний коментар. – К., 2008. – 488 с.

6. Калитвин В. В. Адвокат в гражданском судопроизводстве. Воронеж, 1989.

7. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України. - 2004. - №1. - С.139-143.

8. Лазько Г.З. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. Наук: 12.00.03 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.

9. Осокина Г. Понятие, виды и основания законного представительства // Российская юстиция. 1988, № 1.

10. Пашук А.Й. Деякі питання судового представництва за новим ЦПК. Львів: Вісн.Львів.ун-ту. Сер.юрид. 1966. Вип.10. с.37-41.

11. Сапунков В. представництво як процесуальний інститут // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – С. 67-62.

12. Селіванов А. Представник і представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України. - 2004. - №3. - С.3-8

13. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. - 2002. - №9. - С.77-81

14. Сучасні системи адвокатури // За ред. О. Д. Святоцького. К.,1993.

15. Фурса Є.І. Стан та перспективи розвитку відносин адвокат – суддя // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2004. - № 2 (2). – С. 4-5.

16. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах // Право України. 1999. №4.

17. Фурса С.Я. Діяльність адвоката на межі закону і права // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2005. - № 3 (5); № 5 (7). – С. 4-5.

18. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат в цивільному процесі. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.

19. Халатин С.А. Судебное представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Норма, 2002. – 2008 с.

20. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 1988.

21. Шестюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 114с.

22. Штефан М. Й., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде. К., 1991.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная